Merjen ýorgan adam bedenine zyýanlymy

Usuly satyn almak üçin merjen ýorgan, merjen ýorgan, adam bedenine zyýanlymy?Merjen ýüň ýorgan, köplenç ulanylýan düşek öý dokma önümleri, ýorganyň ýüzi ýumşak, elastik duýga baý, indi merjen ýüň ýorgan, Hytaýda iň soňky ýorgan materialy, şeýle hem gaty meşhur , onsoň merjen ýüň ýorgan satyn almagyň usullary haýsylar?

Merjen ýorgan adam bedenine zyýanlymy

Merjen ýüň ýorgan nädip satyn almaly

1. Duýga serediň

Süýt ýumşak we degmek üçin amatly bolmaly.Elbetde, matany boýamak we bezemek gowy däl, gödek duýgy, asla rahatlyk ýok.

2, stiline serediň

Nagyş reňki göze ýakymly we ýakymly bolmaly, ýüň ýüzi elastik bolmaly.

3. Ululygyna serediň

Ululygy kimiň ulanýandygyna ýa-da näme edýändigine baglydyr.Mysal üçin, Hytaýda çaga ýorgan, adatça 90 sm * 110 sm.Çagalar üçin ululyk, adatça, 100 sm * 140 sm, ulular üçin bolsa 150 sm * 200 sm ulanylýar.Uzyn boýlylar üçin 230 sm ýa-da has uzyn ulanylyp bilner.Merjen mahmal örtük hökmünde ulanylsa, 1,5 metrlik düşek üçin 1,8 metr giňlikdäki ýorgan ulanylyp bilner;Ini 1,8 metr bolan düşek saýlanyp bilner.

4, galyňlygyna serediň

Galyňlygy ortaça bolmaly, ýorgan gaty galyň we gaty uly, arassalamak gaty kyn;Warmylylygy saklamak üçin gaty inçe.Iki gat gatlagy ulanmak isleýärsiňiz, gyşda, kondisioner otagynda, giç ýazda ýa-da güýzüň başynda iki gatly saç ulanyp bilersiňiz.

5, işiň hiline serediň

Gowy ussatlyk hili ýumşak duýmakdan başga-da, tikin güýçli, gyrasy arassa, ýorgan ýeri arassa, bitewi bolmaly, saç taşlamaň!

Merjen ýüň ýorganlaryny nädip arassalamaly

Kir ýuwujy maşyny ýorgan guratmak üçin ulanmaň, ýöne el bilen guradyň.Ankorgan kölegeli gury ýerde ileri tutulýar, ýorganyň daşky görnüşini has berk saklap biler, şeýle hem ýüňi ýitirmäň, reňk we ýalpyldawuk.Hinguwlandan soň ýorgan-düşegiňizi has ýumşak duýmak isleseňiz, has ýagty görünmegi üçin soňky ýuwulýan ýeriňize bir ýa-da iki sany ak sirke goşuň.


Iş wagty: Fewral-12-2022