Täze merjen ýüň ýorgan nädip arassalanmaly?

Täze merjen ýüň ýorgan nädip arassalanmaly?Sarp edijileriň köpüsi merjen ýüň ýorgan-düşegi öýlerine alyp gidenlerinde nädip ýuwmalydygyny bilenoklar.Bu ýerde, “chaoyuan” trikota fabriginiň müşderi hyzmaty, ýorgan satyn alýan dostlaryň ýorganyň umumy manysyny nädip ýuwmalydygyny bilmegi üçin ýorgany nädip ýuwmalydygy barada gysgaça maglumat berýär.

Täze merjen ýüň ýorgan nädip arassalanmaly?

Ilki bilen, ýorgan-düşegiňizi ýuwmagyň dogry ýoly barada aýdylanda, satyn alýan ýorganyňyzyň hili barada aýdyň bolmaly.Ankorgan arassalamagyň usullarynyň dürli hili.Etsorgan-düşekleriň hilini bazarda köplenç satylýanlara görä iki kategoriýa bölüp bileris.Bir görnüşi arassa ýüň ýorgan, bir görnüşi merjen ýüň ýorgan.Bu iki görnüşli ýorgan-düşegi nädip ýuwmaly.Birinjisi.Arassa ýüň ýorganlary nädip ýuwmaly: Kirüň ýorganlaryny kir ýuwýan maşynda ýuwup bolmaýar.Kir ýuwýan maşynyň ýokary tizlikli öwrümi bilen ýüň ýorganlar zaýalanmagy mümkin.

Hinguwlandan soň ýüň ýorgan aňsat deformasiýa bolýar.Şeýlelik bilen, diňe el ýuwmak gury arassalaýjynyň ýanyna baryp biler.Woüň ýorganlary ýuwmazdan ozal sowuk suwa batyryň.Soňra ýorgan-düşegi aýyryň, ýuwaşlyk bilen suwy gysyp, sabyn bilen sürtüň.Etorgan-düşegi guratmaň, eliňiz bilen gysyň.Otherwiseogsam, ýorgan aňsatlyk bilen deformasiýa bolar.Ahyrynda ýorgan-düşekleriňizi gury we günüň daşynda saklaň, bu olary gatylaşdyryp, şekilleriniň ýitmegine we saçlarynyň ýitmegine sebäp bolup biler.Olüň ýorganlary nädip ýuwmaly, bu problemalara üns bermekden ybarat.Ikinji.Kir ýuwýan maşynda ýuwup boljak merjen üýşmeleri.Emma köpürjikler goşmak hökman däl.20 gradus töweregi sowuk suwy ulanmak iň amatlydyr.Elbetde, el ýuwmak has gowudyr we merjen ýorgan, ýüň ýorgan ýaly edilip ýuwulyp bilner.Kir ýuwýan maşyn bilen arassalanmak üçin, kir ýuwýan maşyn bilen göni gury saklamagy ýatdan çykarmaň.Ony alyp, eliň bilen gury gysýarsyň.Ankorgan kölegeli gury ýerde ileri tutulýar, ýorganyň daşky görnüşini has berk saklap biler, şeýle hem saçyňyzy aňsat ýitirmez.

Ondan soň, has köp ýuwlandan soň ýorgan goýbermek isleseňiz, ahyrynda arassalap bilersiňiz, bir ýa-da iki sany ak sirke gatnaşyp bilersiňiz, şonuň üçin ýuwlandan soň ýorgan has owadan görünýär.Netijede, haýsy ýorgan geýseňizem, gaýnag suw ulanmaň.Gaýnap duran suw diňe ýorgany ýoýman, ýüňüň ýitmegine hem sebäp bolar.Aboveokardakylar, ýorganlary nädip ýuwmalydygynyň gysgaça mazmuny, okarsyňyz diýip umyt edýärin, ýorganlary ýuwmaga kömek eder!


Iş wagty: Fewral-12-2022